Adatvédelem

1. Adatvédelem - áttekintés

Általános megjegyzések
Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?
Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét a jelen adatvédelmi nyilatkozat
Tájékoztatás a felelős hivatalról“című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?
Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például adatok,
amit egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.
Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?
Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?
Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
Ezenkívül joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

2. Tárhelyszolgáltatás

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál helyezzük el:


Külső tárhely
Ez a weboldal külső tárhelyen található. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató(k) szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok.

A külső tárhelyszolgáltatásra potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából kerül sor (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a sütik tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. eszköz-ujjlenyomat) a TTDSG meghatározása szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható.


A tárhelyszolgáltató(k) csak annyiban dolgozza(k) fel az Ön adatait, amennyiben ez szükséges a következők teljesítéséhez
a teljesítési kötelezettségeket, és kövesse az ezen adatokkal kapcsolatos utasításainkat.


A következő tárhelyszolgáltató(ka)t használjuk:
SiteGround
Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spanyolország

3. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem
Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Az ön
személyes adatait bizalmasan kezeljük, a törvényes adatvédelmi szabályoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat.
Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés
A weboldal adatkezelője:
Faházi Fatime
Confact Ges.b.R.
Untermühlau 24
4901 Ottnang
Telefonszám: +43 676 7518 252
E-Mail cím: info@confact.at

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.


Tárolási időtartam

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy specifikusabb megőrzési időtartalmat, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön jogos törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az adatok tárolására.
(pl. az adó- vagy kereskedelmi jog szerinti megőrzési időszakok);
az utóbbi esetben a törlésre ezen okok megszűnése után kerül sor.


Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Weboldal
Ha Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, illetve a DSGVO 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük, ha a DSGVO 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges adatkategóriák feldolgozására kerül sor. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás szintén a DSGVO 49. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik. Ha Ön hozzájárul a sütik tárolásához vagy az információkhoz való hozzáféréshez a
az Ön végberendezése (pl. a készülék ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás szintén a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, ha az Ön adataira jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján kezeljük azokat. Továbbá az adatfeldolgozásra a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján kerülhet sor. A vonatkozó jogalapra vonatkozó információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései tartalmazzák.


Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait.
Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.


Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.


Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk)
Ha az adatkezelés a LIT 6. cikk (1) bekezdésén alapul. E vagy F DSGVO alapján, Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Az adatkezelés jogalapja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban található. Ha Ön tiltakozik, az érintett személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha a feldolgozásra olyan kényszerítő erejű jogos okokat tudunk igazolni, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja (a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti tiltakozás). Ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem használják fel közvetlen reklámozás céljára (DSGVO 21. cikk (2) bekezdése szerinti tiltakozás).


Fellebbezési jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban.
A fellebbezés joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.


Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.


Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. E célból és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
E célból bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn
a következő esetekben:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartamára joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények gyakorlása, védelme vagy érvényesítése érdekében, joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön a DSGVO 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, akkor az Ön és a mi érdekeinket kell mérlegelni. Amíg még nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

SSL vagy TLS titkosítás
Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, akkor a nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.


Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatok felhasználása kifejezetten nem kért reklám- és tájékoztató anyagok küldésére tilos. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése, például spam e-mailek küldése esetén.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik
Internetes oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy tartósan (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik az Ön végberendezésén maradnak,
mindaddig tárolódnak, amíg Ön nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

A sütik származhatnak tőlünk (első féltől származó sütik) vagy harmadik fél vállalatoktól (úgynevezett harmadik féltől származó sütik). A harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik harmadik fél vállalatok bizonyos szolgáltatásainak integrálását a weboldalakba.
(pl. sütik a fizetési szolgáltatások feldolgozásához).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos funkciók nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámcélokra használhatók.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók (pl. a kosár funkció) biztosításához vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló sütik) szükséges sütiket (szükséges sütik) a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szükséges cookie-kat a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához tárolja. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag ezen hozzájárulás alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont és TTDSG 25. § (1) bekezdés);
a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy tájékoztatva legyen a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, valamint a böngésző bezárásakor automatikusan törölheti a sütiket.
a böngésző. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Az ezen a weboldalon használt cookie-kat és szolgáltatásokat az adatvédelmi irányelvekből ismerheti meg.


Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megkeresést küld nekünk, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és utólagos megkeresések esetén tároljuk.
Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett kérelmek hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön alapul (DSGVO 6. cikk (1) f) pont).
vagy az Ön hozzájárulása alapján (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont), ha azt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri azok törlését vagy nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását. A kötelező jogi rendelkezések - különösen a megőrzési időszakok - nem érintik.


E-mailben vagy telefonon benyújtott kérelem

Ha Ön e-mailben vagy telefonon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az abból származó összes személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk.
Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, ha az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett kérelmek hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön
Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont), ha azt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi kéréseken keresztül elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, vagy nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását. A kötelező jogi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - érintetlenül maradnak.

5. Közösségi média

Facebook
A Facebook közösségi hálózat elemei integrálva vannak ezen a weboldalon. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

A Facebook közösségi média elemeinek áttekintését itt találja:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=at_AT.

Amikor a közösségi médiaelem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre a végberendezés és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal megkapja azt az információt, hogy Ön az Ön IP-címével meglátogatta ezt a weboldalt. Ha a Facebook "Tetszik-gomb" megnyomásával, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, összekapcsolhatja a weboldal tartalmát a Facebook-profiljával.
Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy a weboldalon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához rendelje. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójának, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Facebook általi felhasználásáról.
További információért kérjük, tekintse meg a Facebook adatvédelmi irányelveit a következő címen:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Amennyiben a hozzájárulás megtörtént, a fent említett szolgáltatást a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. §-a alapján használjuk. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem kaptunk hozzájárulást, a szolgáltatás használata a közösségi médiában való minél nagyobb láthatóság eléréséhez fűződő jogos érdekünkön alapul. Amennyiben a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével személyes adatokat gyűjtünk és továbbítunk a Facebooknak, az adatkezelésért mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen vagyunk felelősek.
(DSGVO 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebooknak történő továbbítására korlátozódik. A Facebook által a továbbítást követően végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A közösen ránk háruló kötelezettségeket közös adatkezelési megállapodásban rögzítettük.
A megállapodás szövege a következő címen érhető el:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
E megállapodás értelmében mi vagyunk felelősek a Facebook eszköz használatakor az adatvédelmi információk megadásáért, valamint az eszköz adatvédelmi szempontból biztonságos megvalósításáért a weboldalunkon. A Facebook felelős a Facebook-termékek adatbiztonságáért. A Facebook által feldolgozott adatokkal kapcsolatos érintett jogait (pl. tájékoztatás kérése) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha Ön az érintettek jogait nálunk érvényesíti, mi kötelesek vagyunk,
őket a Facebooknak továbbítani.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződéses záradékai alapján történik.
A részletek itt találhatók:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 és
https://www.facebook.com/policy.php.


Instagram

Az Instagram szolgáltatás funkciói integrálva vannak ezen a weboldalon. Ezeket a funkciókat a Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) kínálja.

Amikor a közösségi médiaelem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre a végkészülék és az Instagram szervere között. Az Instagram ezáltal információkat kap a weboldalon tett látogatásáról.

Ha be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, akkor az Instagram gombra kattintva összekapcsolhatja a weboldal tartalmát az Instagram-profiljával. Ez lehetővé teszi az Instagram számára, hogy a weboldalon tett látogatását összekapcsolja az Ön felhasználói fiókjával. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nekünk, mint az oldalak szolgáltatójának, nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy azok Instagram általi felhasználásáról.

Amennyiben a hozzájárulás megszerzése megtörtént, a fent említett szolgáltatást a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján használjuk, és
§ 25 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem történt hozzájárulás, a szolgáltatás igénybevétele jogos érdekünkön alapul, hogy a közösségi médiában a lehető legnagyobb láthatóságot érjük el.

Amennyiben a személyes adatokat a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével gyűjtjük és továbbítjuk a Facebook vagy az Instagram felé, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen vagyunk felelősek ezért az adatkezelésért (DSGVO 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebook vagy Instagram felé történő továbbítására korlátozódik. A Facebook vagy az Instagram által a továbbítás után végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek.
A minket közösen terhelő kötelezettségeket közös feldolgozási megállapodásban határoztuk meg.
A megállapodás szövege a következő címen érhető el:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
E megállapodás értelmében felelősek vagyunk azért, hogy a Facebook vagy Instagram eszköz használata során az adatvédelmi információkat megadjuk, és hogy az eszközt a weboldalunkon adatvédelmi szempontból biztonságos módon valósítsuk meg. A Facebook és az Instagram termékek adatbiztonságáért a Facebook felel. A Facebook vagy az Instagram által kezelt adatokkal kapcsolatos érintett jogait (pl. tájékoztatás kérése) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha az érintettek jogait velünk szemben érvényesíti,
kötelesek vagyunk továbbítani őket a Facebooknak.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződéses záradékai alapján történik.
A részletek itt találhatók:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 és
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

További információkért tekintse meg az Instagram adatvédelmi szabályzatát:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Elemzési eszközök és reklám

WP statisztikák
Ez a weboldal a WP Statistics elemző eszközt használunk a látogatói forgalom statisztikai értékelésére. A szolgáltató a Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Észtország (https://veronalabs.com).

A WP Statistics lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük weboldalunk használatát. A WP Statistics többek között naplófájlokat gyűjt (IP-cím, hivatkozó, használt böngésző, a felhasználó eredete, használt keresőmotor) és a weboldal látogatói által az oldalon végrehajtott műveleteket
(pl. kattintások és megtekintések).

A WP Statistics segítségével gyűjtött adatokat kizárólag a saját szerverünkön tároljuk.

Az elemzési eszköz használata a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontján alapul. Jogos érdekünk fűződik a felhasználói magatartás anonimizált elemzéséhez, hogy optimalizáljuk mind a weboldalunkat, mind a hirdetéseinket. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, és
§ 25. § (1) TTDSG, amennyiben a hozzájárulás lehetővé teszi a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó végberendezésében.
(pl. eszköz-ujjlenyomatvétel) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.


IP anonimizálás

A WP Statistics-ot anonimizált IP-vel használjuk. Az Ön IP-címét lerövidítjük, így az már nem rendelhető közvetlenül Önhöz.

7. Bővítmények és eszközök

Google reCAPTCHA
Ezen a weboldalon a "Google reCAPTCHA" (a továbbiakban "reCAPTCHA") szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy a weboldalon történő adatbevitel (pl. egy kapcsolati űrlapon) ember vagy egy automatizált program által történt-e. E célból a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Az elemzéshez a reCAPTCHA különböző információkat értékel (pl. IP-cím, a weboldal látogatója által a weboldalon eltöltött idő vagy a felhasználó által végzett egérmozgások).
Az elemzés során összegyűjtött adatokat továbbítják a Google-nak.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A weboldal látogatói nem kapnak értesítést arról, hogy elemzés zajlik.

Az adatok tárolása és elemzése a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy webes ajánlatait megvédje a visszaélésszerű automatizált kémkedéstől és a SPAM-től. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik,
amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit és a Google szolgáltatási feltételeit az alábbi linkeken:
https://policies.google.com/privacy?hl=at és
https://policies.google.com/terms?hl=at.


iThemes biztonság

Ezen a weboldalon integráltuk az iThemes Security-t. A szolgáltató az iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond,
OK 73013, USA (a továbbiakban "iThemes Security").

Az iThemes Security célja, hogy megvédje weboldalunkat a nem kívánt hozzáféréstől vagy rosszindulatú kibertámadásoktól. Ebből a célból az iThemes Security többek között az Ön IP-címét, a bejelentkezési kísérletek idejét és forrását, valamint naplóadatokat (pl. a használt böngészőt) gyűjti.
Az iThemes Security lokálisan van telepítve a szervereinken.

Az iThemes Security továbbítja a visszatérő támadók IP-címét az iThemes központi adatbázisába az USA-ban.
(Network Brute Force Protection), hogy a jövőben megakadályozza az ilyen támadásokat.

Az iThemes Security használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy weboldalát a lehető leghatékonyabban védje a kibertámadások ellen. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek,
a feldolgozásra kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján kerül sor, amennyiben a hozzájárulást
a TTDSG értelmében magában foglalja a cookie-k tárolását vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférést (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítése). A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Forrás:
https://www.e-recht24.de